Lånereglement

Sist oppdatert 9. okt. 2023

HJEMMEL

Med hjemmel i lov om folkebibliotek av 20. desember 1985 nr. 108 § 4 tredje ledd vedtar Utvalg for kultur, næring og innovasjon i Sandnes kommune reglement for Sandnes bibliotek.

VIRKEOMRÅDE

Disse bestemmelsene gjelder for alle lån ved Sandnes bibliotek med filialer. Bestemmelsene gjelder også bruk av selvbetjent bibliotek.

FORMÅL

Reglementet har til formål å regulere forholdet mellom låner og Sandnes bibliotek som etableres når låner registrerer seg i låneregisteret samt fastsette ordensbestemmelsene for bruk av biblioteket.

GRATISPRINSIPPET

Det er gratis å låne for alle med lånerett.

DEFINISJONER

 • Bibliotekkonto: En oversikt over låners kontaktopplysninger, og administrering av lån og bestillinger. Ved aktivering av lånerkontoen får låner tilgang til bibliotekets tjenester.
 • Lånerett: Rett til å låne fra biblioteket for alle som har registrert seg og aktivert en bibliotekkonto ved Sandnes bibliotek
 • Låner: En person med lånerett. Lånenummeret og passord/PIN identifiserer låneren
 • Selvbetjent bibliotek: Tilgang til biblioteket utenom betjent tid
 • Bibliotekkort: Benyttes av låner ved utlån og som nøkkelkort til selvbetjent bibliotek

HVEM KAN BLI LÅNER

Alle som har bostedsadresse i Norge, kan bli lånere. Personer under femten år må ha skriftlig tillatelse fra foreldre eller andre foresatte for å bli låner.

Dersom du har et bibliotekkort fra et annet bibliotek og dette er registrert i nasjonalt lånerregister kan dette aktiveres ved Sandnes bibliotek.

 • Personer over femten år kan få bibliotekkort enten ved å møte opp personlig på biblioteket og framvise legitimasjon eller ved å signere digitalt gjennom ID-Porten.
 • Personer under femten år kan få bibliotekkort, men det må det foreligge skriftlig tillatelse fra foresatte og foresattes kontaktinformasjon må fylles ut i registreringsskjemaet.
 • Institusjoner kan få bibliotekkort. Institusjonen må oppgi en ansvarsperson. Tap og skader må erstattes etter samme regler som for personlige lånere. Institusjonskort skal ikke brukes til private lån. Institusjoner har i utgangspunktet ikke tilgang til selvbetjent bibliotek.

PERSONVERNERKLÆRING

Sandnes bibliotek ivaretar lånerne sitt personvern og personopplysningene behandles i samsvar med lov om behandling av personopplysninger og den til enhver gjeldende lovgiving for øvrig.

Sandnes bibliotek har utarbeidet en personvernerklæring som beskriver hvilke personopplysninger som blir mottatt, samlet inn og behandlet når man registrerer seg som låner, bruker «Min side» og besøker Sandnes bibliotek sine nettsider.

Med personopplysninger menes opplysninger og vurderinger som kan knyttes til låner som enkeltperson. Sandnes bibliotek oppfordrer låner til å lese nøye gjennom personvernerklæringen. Sandnes bibliotek sine ansatte undertegner taushetserklæring ved tilsetting.

REGISTRERING

Låner bekrefter at biblioteket sitt reglement er lest og akseptert ved å hake av for godkjenning av vilkårene i registreringsskjemaet eller ved signatur på papir. For å bli registrert i nasjonalt lånerregister og tilgang til alle av biblioteket sine tjenester må låner oppgi fødselsnummer.

Låneren er til enhver tid ansvarlig for at registrerte kontaktopplysninger, som adresse, telefonnummer, e-postadresse og lignende, er korrekte. Primært vil e-post benyttes i kommunikasjon med biblioteket dersom denne er oppgitt. Dette gjelder meldinger om purring, orientering om reserveringer/bestillinger og annen korrespondanse fra biblioteket.

LÅN

For å låne på biblioteket må låner ha aktivert bibliotekkonto. Materialet biblioteket tilbyr er rettighetsbelagt i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk mv., enten du låner det med deg hjem eller bruker det i biblioteket. Dette gjelder alt materiale, både fysisk og digitalt. Låner er ansvarlig for å overholde åndsverkloven, og overtredelse kan medføre sanksjoner.

Eier av bibliotekkort kan gjøres ansvarlig for tap biblioteket påføres ved at andre misbruker kortet. Foresatte er ansvarlige for materiale lånt av barn/ungdom opp til 15 år.

Låneren er ansvarlig for alle lån på kontoen sin og for at lånt materiale tilbakeleveres innen forfallsdato. Lånetiden avhenger av materialtype. Biblioteket er ikke ansvarlig dersom lånt materiale, fysisk eller digitalt, skader lånerens avspillingsutstyr.

SANKSJONER

Ved for sen innlevering, og ved tap eller skader på lånt materiale, plikter låner å betale gebyr etter gjeldende satser.

Dersom materialet ikke tilbakeleveres etter to purringer, anses materialet for tapt, og låneren må erstatte materialet etter fastsatte satser. Ved tap av bibliotekkort får låner et nytt kort mot at det betales et fastsatt gebyr. Tap eller tyveri av bibliotekkort må meldes til biblioteket slik at kortet sperres.

Brudd på reglementets bestemmelser kan medføre tap av låneretten. Brudd på ordensregler og særskilte regler angående selvbetjent bibliotek kan føre til utestengelse.

ORDENSBESTEMMELSER

Alle som bruker biblioteket, forplikter seg til å overholde følgende ordensbestemmelser:

 • Vise hensyn til andre og følge alminnelige regler for god oppførsel
 • Rydde opp etter seg
 • Holde ro og orden

Brudd på ordensbestemmelsene kan resultere i utestengelse fra biblioteket og tap av låneretten.

SÆRLIG OM SELVBETJENT BIBLIOTEK

Alle lånere over 15 år får tilgang til selvbetjent bibliotek. Låner får tilgang gjennom elektronisk legitimering i døra. Denne tilgangen er personlig.

Foresatte kan ta med seg barn under 15 år. Barn under 15 år skal ikke etterlates alene i biblioteket i selvbetjent tid.

Det er videoovervåking i biblioteklokalene. Opptak oppbevares etter gjeldende lov og forskrifter.

Overvåkningen er av hensyn til låners sikkerhet og som beskyttelse for biblioteket sitt inventar og utstyr. Enkelte tjenester kan være utilgjengelig i selvbetjent tid og enkelte rom og fasiliteter kan være låst i selvbetjent tid.

Opphold på selvbetjent bibliotek skjer på eget ansvar.

Brudd på reglementet kan føre til utestengelse fra selvbetjent bibliotek.

IKRAFTTREDELSE

Reglementet er vedtatt 23.05.2023 og trer i kraft 01.09.2023.

Kontakt

Sandnes kommune
Ansvarlig redaktør: Trude Svanes
Besøk oss på facebookBesøk oss på instagram
Bygget med Libry Content